شرح وظایف مدیریت امور امور پژوهشی

 • انجام کلیه امور پژوهشی دانشگاه
 • برنامه ریزی در امور پژوهشی و نظارت بر وظایف مربوط
 • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا.
 • بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده.
 • تهیه، تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالانه.
 • تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی در قالب سیاستهای مصوب.
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده.
 • برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار، تالیفات و کتب ترجمه شده.
 • برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه.
 • برقراری ارتباط با اساتید و صاحب نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تالیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی و فنی دانشگاهها.
 • دبیر کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری

چارت مدیریت امور پژوهشی