نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب آیین نامه تشکیل و حمایت از هسته های پژوهشی دانشگاه

تصویب آیین نامه تشکیل و حمایت از هسته های پژوهشی دانشگاه


تصویب آیین نامه تشکیل و حمایت از هسته های پژوهشی دانشگاه

آیین نامه تشکیل و حمایت از هسته های پژوهش به منظور تحقق سیاست ها و اجرای برنامه راهبردی دانشگاه در تولید علم و تقویت انگیزه پژوهشگران برای انجام فعالیت های پژوهشی برنامه محور در تاریخ 98/7/14 در هیأت رئیسه دانشگاه تصویب و از همان تاریخ قابل اجرا می باشد.