نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درج صحیح نشانی دانشگاه در بروندادهای علمی

درج صحیح نشانی دانشگاه در بروندادهای علمی


درج صحیح نشانی دانشگاه در بروندادهای علمی

 
 

بدینوسیله مجددا به اطلاع کلیه اعضاء محترم هیات علمی می رساند که درج صحیح نشانی دانشگاه در بروندادهای علمی به نحو ذیل می باشد:
فارسی: دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
انگلیسی: Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
فرانسوی: Universite' Shahid Chamran d'Ahvaz, Ahvaz, Iran

لازم به ذکر است بروندادهای علمی که در آنها نام صحیح دانشگاه قید نشده باشد، مشمول دریافت امتیاز پژوهشی نخواهد گردید.