نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور پژوهش و فناوری

مدیریت امور پژوهش و فناوری


مدیریت امور پژوهش و فناوری

مدیریت امور پژوهش و فناوری یکی از واحدهای معاونت پژوهشی است که وظایف اصلی آن...