آشنایی با معاونت

                   

 معرفی کوتاه فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری

انجام بررسی‌های لازم در خصوص مسایل اجرایی، نظارت و ارزیابی عملکرد در حوزه پژوهش و فناوری، برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای اجرایی جهت ارائه مقاله اعضای هیأت علمی دانشگاه در مجامع علمی داخل و خارج و نیز فرصتهای مطالعاتی،‌ تصویب و همکاری اجرایی در جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی و چاپ کتاب‌های اعضای هیات علمی، نظارت بر امور کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی دانشگاه، برگزاری جلسات شورای انتشارات و شورای سردبیران، برگزاری همایش‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی در دانشگاه و تهیه برنامه پژوهشی کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه جهت طرح در شورای دانشگاه از جمله اموری است که معاونت پژوهش و فناوری انجام می دهد.