دستورالعمل ها و شیوه نامه ها

دستورالعمل ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه امتیازدهی هفته پژوهش و فناوری سال 1402 استان خوزستان دانلود (1,422.8k)
صورتجلسه اولین جلسه کمیته علمی استانی دانلود (358.9k)
دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استانهای سراسر کشور دانلود (4,477.9k)
دستورالعمل بیست و چهارمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور دانلود (1,051.7k)