شعار و روزهای جشنواره ملی هفته پژوهش و فناوری 1402

«پژوهش و فناوری پیشران رشد، تولید و مهار تورم»