دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری

پژوهشگران محترم دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی استان که در سالهای 1397 تا 1401 به عنوان پژهشگر و فناور در هفته پژوهش و فناوری استان انتخاب نشده اند، می توانند مطابق شیوه نامه انتخاب پژوهشگران و فناوران هفته پژوهش و فناوری 1402   استان کلیه مدارک و مستندات را از طریق کارشناسان معرفی شده دستگاه خود در سامانه پژوهش استان به آدرس prp.scu.ac.ir ثبت نمایند.