مسئول دفتر معاونت

مسئول دفتر:
سید ابراهیم آل رضا
سید امین بزرگپور
 
داخلی :2124

تلفن: ۳۳۲۲۶۶۲۲- ۰۶۱ 

 دورنگار: ۳۳۲۲۶۵۴۰- ۰۶۱