شرح وظایف معاونت پژوهشی و فناوری

 

  • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی.
  • انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.
  • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
  • برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت و کتابخانه مرکزی و موزه دانشگاه.
  • اداره امور پژوهشی دانشگاه.
  • تهیه برنامه پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی و فناوری در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای طرح در شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه.
  • بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی
  • نظارت بر برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیات علمی در انتشار، تالیفات وکتب ترجمه شده.
  • برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه.
  • نظارت بر اداره امور مربوط به چاپ و انتشارات دانشگاه.