معاونین پژوهشی و فناوری قبلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدت مسئولیت

1

دکتر محمدرضا طاهری

74-75

2

دکتر محمود شفاعی بجستان

75-79

3

دکتر بهمن نجاریان

79-82

4

دکتر رحیم چینی پرداز

83-85

5

دکتر بهرام علیزاده

85-86

6

دکتر حسن مروتی

86-87

7

دکتر حمیدرضا غفوری

87-88

8

دکتر علیرضا زراسوندی

88-90

9

دکتر خلیل رنجبر

90-92

10 دکتر ابراهیم حاجی دولو 92-97
11 دکتر علی حقیقی 1397-1400