معاونین پژوهشی و فناوری قبلی

ردیف نام و نام خانوادگی مدت مسئولیت رزومه
1 دکتر محمدرضا طاهری 1374-1375 cv
2 دکتر محمود شفاعی بجستان 1375-1379 cv
3 دکتر بهمن نجاریان 1379-1382 cv
4 دکتر رحیم چینی پرداز 1382-1385 cv
5 دکتر بهرام علیزاده 1385-1386 cv
6 دکتر حسن مروتی 1386-1387 cv
7 دکتر حمیدرضا غفوری 1387-1388 cv
8 دکتر علیرضا زراسوندی 1388-1390 cv
9 دکتر خلیل رنجبر 1390-1392 cv
10 دکتر ابراهیم حاجی دولو 1392-1397 cv
11 دکتر علی حقیقی 1397-1400 cv
12 دکتر علیرضا کیاست 1400 تا کنون CV