معاون پژوهش و فناوری فعلی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

عضو هیأت علمی دانشکده علوم -گروه شیمی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: akiasat@scu.ac.ir

مشاهده رزومه علمی