دستگاه پیرولیز ـ کروماتوگرافی گازی (PY-GC)

 

دستگاه پیرولیز ـ کروماتوگرافی گازی را می­‌توان به­‌ منظور آنالیز نمونه­‌های حاصل از حفاری، بدون اینکه نیازی به جدایش ماده آلی از سنگ باشد به کار برد. در این روش از گاز نیتروژن به عنوان گاز حامل استفاده می­‌شود. ترکـیبات موجود به­‌صــورت پیک­‌هــایی ثبت می­‌شوند و همانند روش کروماتوگرافی گازی مورد شناسایی قرار می­‌گیرند. تنها تفاوتی که این روش با روش کروماتوگرافی گازی دارد این است که ترکیبات اشباع و آروماتیک با هم در یک طیف از کروماتوگرام قرار می­‌گیرند. مزیت و کاربرد این روش در از بین بردن مشکلات ناشی از آلودگی و اثرات مـاتــریکس کانی (Mineral Matrix Effect) است که معمولاً در آنالیز راک­­‌ایول رخ داده و پارامترهای Tmax ، HI  و S2 را تحت تأثیر قرار می­‌دهد.